• KEK Klimaatcampagne
  Maak werk van het klimaatakkoord samen met jouw CEO!

  KEK maakt werk van het Klimaatakkoord met klimaatstatements van bedrijven. In zo’n statement staat concreet wat jouw bedrijf gaat doen gaat doen om van het klimaatakkoord een succes te maken. Niet stilzitten, maar aan de slag! In februari van dit jaar was de kick off met het KEK CEO-event waar de eerste vijf CEO’s met hun young professionals het statement hebben ondertekend. Dit waren Marjan van Loon (Shell), Martijn Hagens (Vattenfall), Hildagarde McCarville (Veolia), Manon van Beek (TenneT) en Theo Henrar (Tata Steel). Veel bedrijven hebben dat voorbeeld gevolgd. Vanuit KEK hebben we de ambitie om zo veel mogelijk statements te verzamelen over wat bedrijven de komende twee jaar gaan doen op het gebied van klimaat. Met als doel om op het volgende CEO-event in maart 2021 alle statements te presenteren.

   

  Doe jij met jouw CEO ook mee?

  De eerste KEK Klimaatstatements zijn getekend door de Young Professionals en CEO's

  Zelf een KEK Klimaatstatement maken?
  Wil je met jouw organisatie een Klimaatstatement maken? Dat kan:

   

  Stap 1: Vind andere young professionals.

  Samen sta je sterker, en kan je een beweging starten om met mensen van jouw generatie samen te werken aan klimaatvraagstukken binnen jouw organisatie.

   

  Stap 2: Benader je CEO.

  Om serieuze stappen te kunnen zetten, helpt de daadkracht van je CEO. Hij of zij heeft waarschijnlijk ook een motivatie om aan klimaatopgaven te werken, en samen kunnen jullie komen tot effectieve acties.

   

  Stap 3: Maak een Klimaatstatement.

  Met dit Klimaatstatement maak je duidelijk wat jouw organisatie de komende jaren gaat doen op het gebied van klimaat. Dit Statement wordt onderschreven door jullie als young professionals én door je CEO.

   

  Stap 4: Verstuur je Klimaatstatement naar KEK.

  Via dit formulier op de KEK-website kan je je Klimaatstatement uploaden. Wij zorgen voor een eenduidige opmaak van alle statements. Hoe strakker het formulier is ingevuld, hoe beter dit past!

   

  Stap 5: Maak werk van het Klimaatakkoord!

  Het Statement is de basis om aan de slag te gaan. We zijn benieuwd naar jullie voortgang, en zullen als onderdeel van de KEK Klimaatcampagne regelmatig events organiseren om jullie op de hoogte te houden en mooie voorbeelden er uit te lichten.

 • Wat doet KEK?

  Op uitnodiging van de tafelvoorzitters van het Klimaatakkoord vormen wij een team van jonge professionals om de deelnemende partijen van het Klimaatakkoord namens onze generatie te adviseren.

  Een stem in het klimaatdebat!

  Afgelopen jaar gaf KEK een formele stem aan de sectortafels: de jong professionals die de aankomende jaren de klimaatplannen gaan uitvoeren. Nu de klimaatakkoord onderhandelingen achter de rug zijn, komt ook de KEK organisatie in een volgende fase. KEK bestaat nu uit de KEK Denktank met sectortafels en multidisciplinaire teams. Per tafel zijn er drie sectorverbinders die een een grote multidisciplinair team van KEK-ers (20+) ‘aanjagen’. Zij verzorgen de borging van het klimaatakkoord en verzorgen uiteenzettingen voor hun sector. Naast de sectortafels kunnen er ook groepen worden opgezet rondom één specifiek thema om daar een uiteenzetting over te schrijven. Bekijk alle KEK'ers hier.

  Missie en Visie van KEK

  Why? Wij verbinden jonge professionals en stellen ze in staat om bij te dragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties

  How? Wij willen impact maken door een inhoudelijke bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie, jonge professionals inspireren en jonge professionals (cross-) sectoraal verbinden om hun kennis en kunde te delen en in te zetten.

  What? Wij streven naar een inhoudelijke bijdrage aan de borging en handhaving van de klimaatafspraken en focussen op invloed uitoefenen op de besluitvorming (nationaal en regionaal) en het politieke debat. Daarnaast vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor de transitie naar een leefbare wereld. Als laatste inspireren we jonge professionals om zelf aan de slag te gaan om binnen hun organisatie verduurzaming te realiseren, op de werkvloer, operationeel en in producten en diensten. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het behoud van een leefbare wereld voor volgende generaties.

 • Social media

 • Contact

  Wil je je aansluiten? Of heb je nog vragen?

  We nemen zo snel mogelijk contact op

  Mail voor algemene vragen t.a.v. Dewi Wesselman
  Ambassadeurs kunnen mailen t.a.v. Mathieu Baas (Ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl)
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.