• Arbeidsmarkt en Scholing Team

  Het KEK tafelteam Arbeidsmarkt en Scholing geeft input aan de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord. De taakgroep is een cross-sectorale tafel, als onderdeel van het bredere Klimaatberaad, en doet voorstellen hoe omgegaan moet worden met de nieuwe arbeidsmarkt en het tekort aan technici dat voorzien wordt door het Klimaatakkoord.

  "Het is een gigantische uitdaging om voldoende geschoolde mensen beschikbaar te hebben om de energietransitie van de tekentafel naar de uitvoering te brengen. Tegelijkertijd biedt dit een mooie kans voor draagvlak, want wat is nou beter dan een duurzame baan? KEK zet zich in om dat positieve signaal uit te dragen. " - Sjoerd Robertson, tafelverbinder Arbeidsmarkt en Scholing

  Tafelteam Arbeidsmarkt en Scholing

  De tafelverbinder voor de Taakgroep is Sjoerd Robertson, tevens bestuurslid Onderwijs bij KEK. Sjoerd neemt namens KEK deel aan de vergaderingen van de taakgroep. Samen met vijf andere jonge professionals vormen zij het team dat alle input voorbereidt, dit team bestaat uit:


  Het tafelteam is continu op zoek naar jonge geesten die willen bijdragen aan de discussie rondom de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing. Interesse? Neem contact op met Sjoerd via sjoerd.robertson@alliander.com

   

   

  Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing

  De inzet van KEK aan de taakgroep Arbeidsmarkt en scholing is gericht op het leveren van een positieve bijdrage. De forse tekorten aan technisch personeel is namelijk niet alleen een probleem, het is ook een kans voor het Klimaatakkoord. En een integrale benadering van het arbeidsmarktvraagstuk kan ertoe leiden dat Nederland vooroploopt in verduurzaming van onderwijs en arbeidsmarkt. Dat kan er bovendien toe leiden dat technici de waardering krijgen die zij verdienen, jongeren duurzaam worden opgeleid en de transitie op een eerlijke wijze wordt ingezet.

   

  Weten wat wij oa. hebben geadviseerd aan Mariette Hamer, voorzitter van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing? Lees het advies hier rechts -->.

  ‘Snelkookpan’ voor afspraken duurzame arbeidsmarkt en scholing

  Hackathon 9 november voor de leden van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing

  De Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB) organiseerden op vrijdag 9 november een hackathon voor de leden van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing binnen het Klimaatakkoord.Het doel was om ideeën van bestuurders, experts en studenten samen in een ‘snelkookpan’ te mengen om tot nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van duurzaam onderwijs en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

  Gemeenschappelijk belang

  Het uitgangspunt van de hackathon was om de onderwerpen in relatie tot elkaar te zien, waarbij onderwijs, bedrijfsleven en overheid duurzaam samenwerken. "De oplossing is grotendeels te vinden in goede samenwerking tussen bedrijven en scholen voor een gemeenschappelijk of collectief belang, wat boven het eigenbelang uitstijgt," stelde een van de deelnemers. Daarbij is het van belang dat dit in de regio gebeurt, met medewerking van het MKB.

   

  Elf oplossingsrichtingen

  Onder leiding van Lennard Hulsbos, hoofd consultancy bij Iris en lid van KEK, gingen de deelnemers van de Taakgroep, aangevuld met mbo-studenten en experts uit onderwijs en bedrijfsleven, aan de slag met verschillende vraagstukken. In vier opdrachten werkten de deelnemers mogelijke oplossingen uit. Uit de verslagen van de verschillende groepen zijn elf oplossingsrichtingen gekomen die tot concrete afspraken binnen de Taakgroep moeten leiden.

   

  Aanpassing van het curriculum

  Om een tipje van de sluier op te lichten: Een leven lang leren en het betrekken van alle niveaus van onderwijs, van basisschool tot hoger en vakonderwijs, is een van de terugkerende oplossingen. Kinderen moeten al op jonge leeftijd kennis maken met duurzaamheid, en dan niet alleen met de techniek achter de transitie. Daarvoor moet het curriculum op alle niveaus worden aangepast. Een concrete afspraak zou kunnen zijn dat mensen die curricula ontwikkelen op korte termijn bijeengebracht worden.

  De uitwerkingen van de hackathon staan op de agenda van de eerst volgende vergadering van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing en moeten concrete afspraken voor het op handen zijnde Klimaatakkoord opleveren.

  Wil jij ook bijdragen?

  Het tafelteam is continu op zoek naar jonge geesten die willen bijdragen aan de discussie rondom de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing. Interesse? Neem contact op met Sjoerd via sjoerd.robertson@alliander.com
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.