• Blogs

  De verhalen en personen achter KEK

  March 16, 2019
  Op vrijdag 1 maart kwamen zo’n veertig KEK-ambassadeurs bij elkaar in CIRCL, het circulaire platform op de Amsterdamse Zuidas. Een terugkijk op een jaar KEK en vooruit kijken op KEK 2.0. Een verslag van de bijeenkomst. Thomas Dekker, voorzitter van KEK, start de middag met een korte inleiding....
  January 12, 2019
  Het Industrie Manifest: 14 Young Professionals, 1 gezamenlijk geluid als input voor het Klimaatakkoord. Ons doel? Een bijdrage leveren aan een robuust Klimaatakkoord, waar onze generatie het volste vertrouwen in kan hebben. Een CO2-neutrale industrie biedt kansen. Kansen voor innovatie,...
  December 7, 2018 · Klimaatakkoord
  De Klimaat- en Energiekoepel KEK, waarin jonge professionals (20-35 jaar) zich hebben verenigd om mee te praten over het Klimaatakkoord, nam afgelopen donderdag op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deel aan CoP24, de 24e Klimaattop van de Verenigde Naties. Samen met...
  November 28, 2018 · Organisatie,Klimaatakkoord
  De Klimaat- en Energiekoepel, waarin jonge professionals zich hebben verenigd om mee te praten over het Klimaatakkoord, is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd op de Klimaattop van de Verenigde Naties. KEK mag tijdens deze 24e conferentie over het Klimaatverdrag een...
  Lees hier het artikel op Klimaatakkoord.nl De Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB) organiseerden op vrijdag 9 november een hackathon voor de leden van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing binnen het Klimaatakkoord. KEK en JKB zijn zelf ook vertegenwoordigd in de...
  Op 10/10, Dag van de Duurzaamheid, vond het KEK-event “Van akkoord naar actie, geen babystapjes maar zevenmijlslaarzen” plaats. Daar hebben we met alle KEK-leden gediscussieerd over de voortgang van het Klimaatakkoord en de rol van KEK nu, en in de toekomst. De zeker 50 enthousiaste aanwezige KEK...
  September 20, 2018 · Klimaatakkoord,Organisatie · 1
  Nu de doorrekening van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) eraan komt, en het kabinet en de Tweede Kamer zich intussen buigen over “richtinggevende keuzes”, worden de gesprekken rond het...
  Sinds KEK eind juni een stoel heeft gekregen aan de tafel Onderwijs en Arbeidsmarkt bij het Klimaatakkoord is er een team gevormd wat keihard aan de slag is gegaan. Naast een advies aan de SER, zijn er ook veel contacten gelegd met partijen die al een rol spelen in het onderwijs. Eén van deze...
  More Posts
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.