• Elektriciteitsteam

  De Sectorleads en het Sectorteam voor Elektriciteit

  Elektriciteitsteam

  Uitgangspunten en voorstel

  Om vorm te geven aan het uitbouwen van KEK tot denktank voor klimaat en energiebeleid hebben we als KEK e-sector een aantal uitgangspunten:

  1. Betrekken van Young Professionals bij het versnellen van de energietransitie door invloed op uitvoering van het klimaatakkoord en in brede zin bij klimaat en energie beleid. Omdat KEK een sector overstijgende blik heeft, willen we deze Young Professionals, de KEK ambassadeurs, betrekken bij alle KEK activiteiten (van alle sectoren)
  2. Een programma aanbieden dat goed in te plannen is in de werkagenda's.
  3. Activiteiten organiseren die verdieping en verbreding geven in kennis rondom klimaat en energie(beleid).
  4. Young Professionals empoweren om bij hun eigen bedrijven en organisaties betrokken te raken bij het beleid rondom klimaat en energie.

  Het voorstel van de sectorleads voor de KEK e-sector:

  • KEK vertegenwoordigen aan de borgingstafel door met een of meerdere sectorleads aanwezig te zijn bij de fysieke meetings van de borgingstafel. Daarnaast indien mogelijk ook 'werk' uit te voeren voor deze tafels door dit uit te zetten bij de actieve e-sector KEK ambassadeurs.
  • Het organiseren van KEK e-sector cafe’s op vaste avonden die ver van te voren worden gepland. De sector leads zullen dit faciliteren. Het idee is dat actieve e-sector KEK ambassadeurs hier inhoudelijk invulling aan gaan geven. Tijdens de e-sector cafe's is er (data volgen nog):
   • Ruimte voor presentaties uit het netwerk over baan en klimaatbeleid
   • Ruime voor presentaties externen over klimaatakkoord/klimaatbeleid
   • Ruimte voor terugkoppeling uitvoeringstafel vanuit sector leads
   • Ruimte voor KEK promo
   • Ruimte voor debat op thema's
   • Ruimte voor gezamenlijke/cross sectorale cafés over de interactie tussen elektriciteitssysteem en elektrificatie in de hoofd sectoren: Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw.
   • En altijd tijd voor een informele borrel
  Hieronder lees je meer over de sectorleads.

  Anton Tijdink

  Sectorlead Elekriciteit

  Sinds april ben ik onderdeel van het Kernteam Elektriciteit. Hierbij actief input geleverd via Stephan aan de tafels, inclusief bijdrage aan het KEK elektriciteitsmanifest. Daarnaast o.a. mede initiator KEK CEO event.

  Thijs ten Brinck

  Sectorlead Elektriciteit

  Sinds april 2018 betrokken bij KEK en met het elektriciteitsteam stukken gereviewd, aannames nagerekend en input geleverd aan de klimaattafel voor elektriciteit. Via WattisDuurzaam.nl daarnaast het brede klimaatakkoord in wording verdedigd dan wel becommentarieerd, met name op de thema's waterstof, CCS en beprijzing van CO2-uitstoot.

  Line van Kesteren

  Sectorlead Elektriciteit

  Sinds april 2018 ben ik betrokken bij het elektriciteitsteam van KEK als rechterhand van Stefan de Vos. Samen hebben we deelgenomen aan de elektriciteitstafel en cross-sectorale sessies voor de eerste ronde van het klimaatakkoord (voorstel voor hoofdlijnen klimaatakkoord). Met het KEK elektriciteitskernteam bereidden we de elektriciteitstafels voor, hebben we een manifest geschreven over de visie van young professionals op de doelen voor de elektriciteitssector voor 2030 en 2050, en heb ik een “KEK on tour”-sessie over elektriciteit georganiseerd.

  Stephan de Vos (links) bij het Duurzaamheidsdiner in Den Haag

  Team Elektriciteit

  Het elektriciteitsteam tijdens de vorming van het klimaatakkoord

  Een van de eerste wapenfeiten van KEK was de mogelijkheid om een vertegenwoordiger van KEK (de tafelverbinder) te laten deelnemen aan elke sectortafel van de klimaatakkoord onderhandelingen (start april 2018). Rondom deze tafelverbinders zijn destijds sectorteams gevormd ter ondersteuning van de tafelverbinder. Het elektricitietssectorteam bestond uit een kern team van 9 KEKers en een breed team (40+ deelnemers) in de vorm van een WhatsApp groep. De activiteiten van het kernteam inclusief tafelverbinder bestonden voornamelijk uit het deelnemen aan de sectortafels: het lezen en becommentariëren van de tafelstukken en bekijken hoe KEK haar standpunten aan de sectortafels kon adresseren. Met het elektriciteitskernteam hebben we een manifest geschreven waarin de belangrijkste standpunten zijn opgenomen.

  Denk met ons mee!

  Wil je meepraten met het elektriciteitsteam?

  Benader dan een van de Sectorleads.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.