• Elektriciteit team

  De Sectorleads en het Sectorteam voor Energie

  Anton Tijdink

  Sectorlead Elekriciteit

  Thijs ten Brinck

  Sectorlead Elektriciteit

  Line van Kesteren

  Sectorlead Elektriciteit

  Sectortafel Elektriciteit

  Opzet Elektriciteitstafel

  De sectortafel Elektriciteit is een zeer brede tafel die bestaat uit fossiele en hernieuwbare energie producenten, netwerkbeheerders, milieu organisaties en partijen rondom ruimtelijke planning. De tafel wordt geleidt door Kees Vendrik. Kees was ook aanwezig bij onze KEK kick-off bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat.

   

  Onder de sectortafel zitten twee werkgroepen. Één van de werkgroepen kijkt naar het systeem. De elektriciteitskabels en transformatoren mogen namelijk niet overbelast raken, want dan valt de stroom uit. De werkgroep denkt dus na over stabiliteit en flexibiliteit tijdens de overgang van fossiel naar hernieuwbare bronnen. De andere werkgroep denkt na over ruimte, want we moeten slim kijken waar we centraal en decentraal onze energie vandaan halen.

   

  Meer informatie over de tafel Elektriciteit vind je hier. Daarnaast komen er veel interessante stukken voorbij op het Energie podium.

  Stephan de Vos (links) bij het Duurzaamheidsdiner in Den Haag

  Team Elektriciteit

  Lees hier hoe het Elektriciteitsteam tot nu toe betrokken zijn geweest bij het klimaat akkoord.

   

  In het KEK manifest voor de Elektriciteitstafel benoemen wij beknopt (in slechts vier pagina’s!) onze speerpunten voor het Klimaatakkoord op de verschillende pijlers van de waardeketen van de toekomst. Deze pijlers zijn opwek, transmissie, opslag en verbruik. Wij focussen ons niet alleen op wat er geregeld moet worden voor 2030 maar vragen ook nadrukkelijk aandacht voor het noodzakelijke kopwerk voor de tweede helft van de transitie op diezelfde pijlers voor 2050 en overige voorwaarden die de sector moet scheppen en bewaken om de energietransitie te versnellen en tot een blijvend succes te maken.

   

  Lees hier ons manifest.

   

   

  Denk met ons mee!

  elektricommunity groep

  Met veel young professionals hebben we ook een community groep via Whatsapp. Daar delen we elkaars nieuwe verhalen en innovaties en reflecteren we wat er gebeurt. We denken bijvoorbeeld over draagvlak (ooit gehoord van NIMBY's en OIIOI's?), maar ook over inhoudelijke zaken op technisch of sociaal economisch gebied. De Energietransitie is namelijk in volle gang, maar het is van belang dat duurzame energie opkomst niet gaat leiden tot groeipijnen in elektriciteitsland.

   

  Wil je meepraten met de elektriciteitscommunity of iets laten weten? Stuur dan een bericht naar Fons Janssen (+31625197680)

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.