• Industrie team

  De Sectorleads en het sectorteam voor industrie

  Sectorteam Industrie

  Industriecommunity groep

  De Industrie Community richt zich op het faciliteren van kennisuitwisseling en het verbeteren van young professional's netwerk. Hierbij staat het delen van inzichten en strategieën centraal in een vertrouwelijke setting. De industrie-community komt regelmatig bij elkaar om te netwerken, visies te delen en het kennisniveau van de leden te verbreden en verdiepen. Daarbij staat de complexiteit van de industriële transitie, het internationale karakter van de sector en de langetermijnvisie van young professionals centraal.

  Wisse Ten Bosch

  Sectorlead Industrie

  Wisse werkt als Consultant Carbon Neutral Design bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Hij houdt zich bezig met het verduurzamen van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, infrastructuur en civiele werken, zowel in ontwerpen als in aanbestedinge

  Gabriëlle Smith

  Sectorlead Industrie

  Gabriëlle werkt als projectontwikkelaar bij Trio Investment, waar ze grootschalige dakgebonden en grondgebonden zonne-energieprojecten ontwikkelt vanaf het vinden van geschikte locaties tot het realiseren van de bouw. Als Sectorlead wil ze zoveel mogelijk young professionals stimuleren om bij te dragen aan de verduurzaming van de industrie.

  Sectortafel Industrie

  Opzet Industrietafel

  De industrie is heel breed in Nederland en is sterk geclusterd. In plaats van de industriegroepen aan tafel te zetten, zitten daarom de industriële clusters (Rotterdam-Moerdijk, Chemelot, Noord-NL, Zeeland, Noordzeekanaalgebied (Amsterdam en IJmuiden)) bij publieke organisaties en milieu organisaties. Daarnaast hebben we de groot verbruikers (12 organisaties met 75% uitstoot) en de 25% uitstootgroep. KEK is vertegenwoordigd in de adviesgroep onder leiding van Ruud Koornstra, de Nationale Energie Commissaris. Meer informatie over de tafel industrie vind je hier.

   

  Het industrie team heeft zich onder andere met deze paper bezig gehouden.

  Denk met ons mee!

  Industriecommunity groep

  Met 10 young professionals hebben we ook een community groep via Slack. Daar delen we elkaars nieuwe verhalen en innovaties en reflecteren we wat er gebeurt. We denken bijvoorbeeld over draagvlak, maar ook over inhoudelijke zaken op technisch of sociaal economisch gebied. De industrie zit namelijk met veel technologieën in de pijplijn, maar het is van belang hoe we dit zo slim mogelijk uitrollen, zodat Nederland een klimaatkoploper kan worden.

   

  Wil je meepraten met de industrie community of iets laten weten? Stuur dan een bericht naar Wisse of Gilles.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.