• KEK On RES: Groningen

  Kom je uit Groningen? Duik mee in jouw Regionale Energie Strategie!

  Praat mee over jouw regio!

  Op 11 oktober organiseert KEK de “KEK on RES: Groningen” om young professionals bij te laten dragen aan de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) in Groningen. In een diverse groep van deelnemers uit stad en ommeland gaan young professionals uit de Noordelijke provincie met elkaar in gesprek over het energiehuishouden in eigen regio en verwante zaken. Het thema van de dag gaat over eigenaarschap van de energietransitie in je eigen regio. Werk jij aan de energietransitie, wil je werk maken om de provincie sneller te verduurzamen of voel jij goed aan hoe verschillende (jonge) Groningers zich voelen over energie en klimaat? Geef je dan hieronder op:

  De 30 RES regio's

  Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

  Sinds het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Zij hebben de taak de energietransitie concreet vorm te geven. Het gezamenlijk doel is om de landelijke afspraak te behalen van 35 TWh duurzame elektrische opwek. Bovendien gaat de RES ook over andere (cross)sectorale zaken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van duurzame warmte voor de gebouwde omgeving en de opslag- en energie infrastructuur, terwijl ook mobiliteit en industrie verder elektrificeren. De RES organiseert de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden, NGO’s, bedrijven en burgerinitiatieven). Zo wordt iedereen optimaal voorbereid op de projecten die zullen voorkomen uit de RES. Tot slot is de RES ook een handboek waarin staat welke strategie de RES-regio hanteert om de lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen met een mijlpaal in 2030 en een horizon naar 2050.

  Waarom is dit belangrijk voor de young professionals in Nederland?

  Met meer dan 350 ambassadeurs, laat KEK zien dat jong werkend Nederland meer impact wil maken om ons land te verduurzamen. Wij zijn immers de generatie die nu de kennis en vaardigheden hebben bij de verschillende organisaties en realiseren dat zij in 2050 ook gewoon in die 30 RES regio’s van Nederland leven. Door een rol te spelen in de RES, kunnen we zorgen dat het klimaatakkoord niet in Den Haag blijft plakken en dat lessen uit de regio ook de beleidsmakers bereikt.

  Via KEK zorgen young professionals in Nederland voor enthousiasme en een aanpakkersmentaliteit onder onze generatie en anderen. Met een sterk online en sectoraal netwerk kunnen wij kennis, casussen en experts snel bij de RES brengen. Daarnaast geloven dat onze generatie de dynamiek en onbevangenheid heeft om oplossingen aan te dragen die nu nog niet vanzelfsprekend zijn of die nu nog als onhaalbaar worden gezien.

  Samen maken we de toekomst in Nederland en ditmaal doen we dat in Groningen om een realistische en ambitieuze RES te ondersteunen. Wil jij er 11 oktober bij zijn? Meld je dan aan in de link boven.


  Relevant nieuws:

  Dagblad van het Noorden: https://www.dvhn.nl/economie/Speurtocht-naar-groene-energie-en-warmte-24765361.html

   

 • De deadline voor aanmelden is al verlopen

 • Voor Groningers door Groningers

  De werkgroep van KEK on RES bestaat uit Young Professionals uit Groningen of die in Groningen werken. De volgende KEK ambassadeurs en young professionals vormen de werkgroep die dit evenement organiseert:

   

  Annemijn Peters

  Anna Pek

  Annelies Lely

  Arnout de Boer

  Ceciel Nieuwenhout

  Jochem Durenkamp

  Lilla Kiss

  Linda Flanderijn

  Lisanne Huijs

  Mart Lubben

  Niels Peper

  Sarah Brenkman

  Sjoerd Janse

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.