• KEK-KLimaatstatement

  Vanuit KEK willen we een positief geluid laten klinken door te laten zien wat bedrijven al doen en wat de kortetermijndoelen zijn. Dit positieve geluid willen we laten klinken door de doelen per bedrijf samen te vatten in statements, deze te verzamelen en te delen in een KEK-klimaatstatement. Door alle KEK-statements samen te brengen laten we aan politiek Den Haag, andere bedrijven, maar ook de maatschappij zien wat er komende 2 jaar op de agenda staat en wat we samen oppakken om ervoor te zorgen dat de CO 2-uitstoot in Nederland in 2030 ten minste 49% te reduceren.

   

  Hieronder lees je meer over de KEK-Klimaatstatement, de templates, hulplijnen en het KEK 'CEO'-event.

  Waarom zouden bedrijven hieraan meedoen?

  Het laat zien dat deelnemende bedrijven actief met het klimaat bezig zijn en actie ondernemen om hun impact te vergroten. Het klimaatstatement geeft aan dat een bedrijf serieus bezig is met klimaatverandering en geeft aandacht voor haar doelen. Door zoveel mogelijk bedrijven te verzamelen, geven we gezamenlijk een positief signaal af. Daarnaast is het idee dat steeds meer bedrijven gestimuleerd worden om heldere kortetermijndoelen vast te stellen, elk klimaatstatement is een positieve bijdrage. Maar als belangrijkste argument: het laten zien dat young professionals binnen het bedrijf betrokken worden bij de klimaatagenda.

   

  Hoe gaat dit in z’n werk?

  De KEK-ambassadeur haalt binnen zijn bedrijf de beoogde klimaatdoelstellingen op voor de aankomende 2 jaar. Deze vatten we samen in een statement. Zowel de CEO als de KEK-ers ondertekenen het statement. Er worden zoveel mogelijk statements opgehaald van verschillende bedrijven, deze worden op de KEK website gepubliceerd.

   

  Begin 2020 wordt tijdens een evenement bij de SER in Den Haag het manifest met alle statements formeel ondertekend door de deelnemende bedrijven, en uitgereikt aan minister Wiebes, we zullen hier later meer informatie over geven. Ook worden alle statements via sociale kanalen gedeeld.

   

  Wat kan jij doen?

  Ben jij al een KEK-er of een young professional en wil je meedoen met het klimaatstatement. Volg de volgende stappen:

  1. Het verzamelen van de doelstellingen 
  2. Benader je CEO of manager met de pitch 
  3. Vul het KEK-klimaatstatement in 
  4. Laat het statement ondertekenen door de CEO van het bedrijf en door jezelf als KEK-er.
  5. Zorgen voor interne aandacht rondom het KEK manifest
  6. Na het tekenen van het manifest samen actief zorgen voor de borging van de doelstellingen
  Ben je een bedrijf?
  Als KEK hebben wij voor ogen dat dit statement een samenwerking is tussen de CEO en de young professionals binnen een bedrijf. Zijn de young professionals nog geen KEK-er? Zij kunnen zich hier aanmelden. In samenwerking met de nieuwe KEK-er kan het klimaatstatement opgesteld worden.
 • KEK-Klimaatstatement templates

  Hieronder zijn de verschillende templates te vinden:

  Klimaatstatement templates voor jouw bedrijf

  Download hier de handleiding bij het Klimaatstatement template.

  Download hier het Klimaatstatement template en voeg het logo en de doelstellingen voor jouw bedrijf toe.

  Download hier de pitch/mail richting jouw CEO en externen.

 • Hulplijnen

  Heb je vragen of wil je advies over hoe je jouw CEO het beste kan benaderen?

  Bel, App of Mail een van onze hulplijnen:

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.