• Landbouw team

  De Sectorleads en het Sectorteam voor landbouw en landgebruik

  Het Landbouwteam

  Landbouw community groep

  Wij willen ons gezamenlijk inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw- en voedselsector en willen graag deze community verrijken en verder uitbouwen.

  Pieter van Hout

  Sectorlead Landbouw

  Werkzaam bij ZLTO als Expert Duurzame Innovatie en Dataficatie. Gepassioneerd over natuur, landbouw, klimaat en innovatie - strateeg, creatief, verbinder en systeemdenker.

  Maureen de Haan

  Sectorlead Landbouw

  Werkzaam bij FME - de ondernemersvereniging van de technologische industrie- voor het Cluster het Agri & Food en de vereniging GMV: agrifood machinebouwers. Gepassioneerd over Agri Food Tech innovatie voor een duurzame wereld - verbinder, vernieuwer en vol enthousiasme.

  Sectortafel Landbouw

  Opzet landbouwtafel

  'De landbouwtafel is een van de vijf Klimaat -sector- tafels die input leveren aan de vorming van het Klimaatakkoord'
   

  Bij de tafel landbouw heb je organisaties in akkerbouw, veeteelt, (glas)tuinbouw, veevoer, de financiering, levensmiddelenindustrie, milieuorganisaties en publieke instanties met terrein en waterschappen. Deze tafel wordt voorgezeten door Pieter van Geel.

   

  De subtafels van landbouw gaan over: Methaanuitstoot bij mestopslag, Glastuinbouw, Veenweidegebieden, Bomen bos & natuur, koolstof en landbouwbodems, verduurzaming landbouw, innovatie voor klimaat en landbouw.

   

  Meer informatie over de landbouw tafel vind je hier

   

  Onze visie is dat in 2050 wanneer wij tegen de 50 jaar oud zijn en wanneer er naar schatting 10 miljard mensen op de wereld zijn het voedsel-en landbouwsysteem klimaatneutraal en volledig in balans is met milieu en leefomgeving. Wij hebben concrete maatregelen geformuleerd in ons manifest onder de 8 sub thema’s: methaanuitstoot; glastuinbouw; slimmer landgebruik: veenweidegebieden; slimmer landgebruik: bomen, bos & natuur; slimmer landgebruik: koolstof & landbouw- bodems; verduurzaming
  landbouw; innovatie van klimaat.

   

  Dit manifest is opgesteld samen met de volgende young professionals:

  André Arfman (voorzitter NAJK)
  Jorrit Kiewik (directeur SFYN)
  Joris Lohman (tafelverbinder KEK
  Food Hub)

  Koert Verkerk ( LTO Nederland),
  Sem Roefs (tafelsecretaris KEK, FoodHub)

  Yvonne Faber (Food Hub),
  Angelita Kappers (ECHT)

  Hidde Boersma (Volkskrant, Groene Amsterdammer),
  Kees van Vuuren (student Wageningen UR, boerenzoon)

  Milou Killaars (Rabobank)

  Dominique Reumkens (Berenschot)

  Rene van der Linden (Friesland Campina)

  Peter van Boekel (Agro-Ondernemer)

  Joey Velberg (Green Communicator)

  Menno Ottens,
  Pieter van Hout (ZLTO),
  Robin Walvoort (Melkvee- en varkenshouder, student WageningenUR) & Johan Leenders (Leenders Kip)

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.