• Mobiliteit team

  De Sectorleads en het Sectorteam voor Mobiliteit

  Sectortafel Mobiliteit

  Opzet sectortafel

  Auto’s, bussen, scooters, vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen, grotendeels werken ze nog op fossiele brandstoffen. De mobiliteitstafel denkt na hoe deze brandstoffen vervangen kunnen worden door electriciteit, waterstof, biobranstoffen of wellicht andere energiedragers en hoe de logistiek aangepast wordt aan de toekomstige energievoorziening.

   

  Annemieke Nijhof leidt de tafel Mobiliteit en er zijn maar liefst 11 subtafels: Banden, Binnenvaart, Elektrische voertuigen, Goederenvervoer en logistiek, Innovatieve brandstoffen, Logistiek, Zeevaart, Spoor, Regionale Aanpak, Zakelijk reizen.

   

  Meer informatie over de tafel Mobiliteit vind je hier.

  Denk met ons mee!

  Mobiliteitscommunity groep

  Met de young professionals hebben we ook een community groep via Whatsapp. Daar delen we elkaars nieuwe verhalen en innovaties en reflecteren we wat er gebeurt. We denken bijvoorbeeld over sociale acceptatie van alle deze vervoersmiddelen, maar ook over inhoudelijke zaken op technisch of sociaal economisch gebied. Bij mobiliteit zijn er revoluties in aantocht en daar willen we goed gebruik van maken.

   

  Wil je meepraten met de mobiliteit community of iets laten weten? Stuur dan een bericht naar Stijn Altena (0658875652)

  Stijn Altena

  Sectorlead Mobiliteit

  Stijn werkt als adviseur stedelijke bereikbaarheid en duurzame mobiliteit voor een adviesbureau. Hij is in 2018 afgestudeerd als planoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook woont. Stijn gaat graag het gesprek aan over de duurzame bereikbaarheid van onze steden en alles wat daarbij kan helpen. Denk aan een goed openbaar vervoersaanbod en fietsvoorzieningen, maar ook deelmobiliteit en sturend parkeerbeleid zijn thema’s die hem interesseren. Stijn kan je ook helpen om in contact te komen met de juiste inhoudelijke expert binnen het mobiliteitsteam van KEK.

   

  Neem vooral contact op!

  Mail: stijn.altena@hotmail.com

  Janneke de Vries

  Sectorlead Mobiliteit

  Janneke werkt als Project Manager Duurzame Logistiek bij TNO. In 2017 behaalde ze haar Master of Science in Neurobiology aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren werkte ze mee aan meerdere publicaties binnen het logistieke werkveld.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.