• Vacature: Werkgroep Onderwijs

  Lid Tafelteam Onderwijs & Arbeidsmarkt – 5 personen
  Fantastisch Nieuws! Wij hebben een stoel aan tafel van de taakgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt van het Klimaatakkoord! De plannen van het Klimaatakkoord zijn in concept klaar, maar de uitvoering komt in het geding door het tekort aan technisch arbeidscapaciteit. Help jij mee aan een oplossing? Als experts van onze generatie is KEK gevraagd om bij te dragen aan deze tafel, en daarvoor zoeken wij nu leden van deze sectortafel.

   

  Net als voor de andere sectortafels, zoeken wij een team van jonge professionals die willen meedenken over de uitdagingen van hun sector en dat vormen in advies en ondersteuning van de tafel.

   

  Waar zijn we naar op zoek?

  Een lid van het team Onderwijs en Arbeidsmarkt:

  • Geeft vorm aan de input van KEK aan de taakgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Maakt analyses van de problematiek op de andere KEA-tafels en hoe jonge professionals kunnen bijdragen
  • Heeft de ambitie om mee te werken aan een uitvoeringsplan om jongeren mee te nemen in de kansen en uitdagingen van de energietransitie
  • Is ambassadeur van KEK binnen eigen organisatie

  De ideale kandidaat:

  • Kan over de belangen van de eigen organisatie heen kijken
  • Heeft kennis van de problematiek rondom het tekort aan technisch arbeidscapaciteit en heeft vernieuwende ideeën voor de aanpak op dit thema
  • Kennis van de onderwijssector is een pré, maar geen must

  Heeft de komende weken voldoende tijd om hierop in te zetten! Begin juli komt de taakgroep al bijeen, wij moeten dus in (zeer) korte tijd input opleveren. Tijdsbesteding: minimaal 4-8 uur/ week

   

  Hoe nu verder?
  Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar sjoerd.robertson@alliander.com. Stuur daarbij je CV en motivatiebrief mee. Wij hebben weinig tijd, dus de deadline voor solliciteren is 4 juli. We zijn nadrukkelijk op zoek naar een team, dat in zijn diversiteit de kracht van KEK vertegenwoordigt. Dat betekent een mix van mensen die werken voor NGO’s / onderwijs/ vakbonden/ gevestigd bedrijfsleven / semi-overheid / start-ups, een acceptabele man/vrouw verhouding en een mix van ervaring, nuchterheid en passie.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.