• #KEK in de klas

  Met jonge professionals bijdragen aan een duurzame mindset voor nog jongere nog-niet professionals 

  Onze missie: Het verbinden van jonge professionals en het onderwijs

  Bij KEK geloven we in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in de energietransitie. Een thema dat cruciaal is voor systeemvernieuwing rondom de energietransitie is het onderwijs. In het onderwijs wordt immers de basis gelegd voor een nieuwe generatie transitietijgers. De KEK Werkgroep Onderwijs wil de verbindende schakel zijn tussen jonge professionals en het onderwijs. Dit doen wij door een platform te bieden, waar we de professionals (KEK’ers) en het onderwijs bij elkaar brengen.

   

   

   

  Te weinig scholieren kiezen een opleidingsrichting die bijdraagt aan een duurzame wereld. Bovendien onderschatten leerlingen wat zij kunnen betekenen voor de klimaattransitie. Om de plannen van de klimaattransitie uit te kunnen voeren, hebben we echter iedereen nodig. Wij geloven dat onderwijs en scholing cruciaal zijn in deze systeemverandering.

  KEK’ers kunnen met enthousiasme én inhoudelijke kennis en ervaring scholieren ertoe bewegen om een opleidingsrichting te kiezen waarmee zij impact hebben en van betekenis kunnen zijn in de energietransitie.

   

   

   

  Het goede nieuws: er zijn al veel mooie initiatieven en programma’s die scholieren inspireren. Wij haken aan bij deze initiatievenen en zetten onze KEK’ers in om de bestaande programma’s te faciliteren. Samen met de scholen geven we de KEK’ers het podium om een gastles te geven of zelfs een challenge of hackathon te begeleiden.

  Heb jij een onderwijsprogramma waarvoor je op zoek bent naar jonge professionals? Of bén je een jonge professional die zich graag in wilt zetten voor de energietransitie door middel van onderwijs? Neem dan contact met ons op! Stuur je mail naar:

  onderwijs@klimaatenergiekoepel.nl

  Team

  Wie is de werkgroep onderwijs?

  De werkgroep onderwijs bestaat uit de volgende personen:

  • Sjoerd Robertson, Alliander
  • Lennard Visser, Universiteit Utrecht
  • Michel Drenth, HEVO Advies
  • Femke Zieverink, Enexis
  • Michelle Brouwhuis, JBACE
  • Ivana Radakovic, BBN Adviseurs

   

  Wil jij ook bijdragen?

  De KEK Werkgroep Onderwijs bestaat uit zeven tot acht personen, die zich elk voor ca. 4 uur per week committeren aan het realiseren van duurzame projecten op scholen. De werkgroep heeft de verantwoordelijk om de poule aan gastsprekers te vergroten, contact te onderhouden met onderwijspartijen, en deze twee netwerken aan elkaar te verbinden in concrete onderwijsprojecten.

  Onze Activiteiten:

 • KEK op het Niftalake College

  KEK helpt bij een duurzame profielkeuze

  Junior Innovation Challenge

  Young professionals van Enexis voor de klas

  Voorlezen op de Dag van de Duurzaamheid

  KEK'ers lezen voor op de basisschool

  KEK als jury bij meet the boss tata steel middelbare school debatwedstrijd

  Spannende debatwedstrijd op het snijvlak van technologie en maatschappij

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.